ARCU - Fabricants de panys des de 1958
USUARI
CONTRASENYA
Història
Empresa
Catàleg productes
La teva seguretat
Consells
Notícies
Contacte
Punts de venda
Demanats On-line
Enviar a un amic
Mail: info@arcu.net
Política de privacitat
OBJECTIU DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CERRAJERÍA ARCU, S.A. (en endavant ARCU) informa als seus usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D'acord amb el disposat a la normativa vigent, ARCU només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut a possibles canvis legislatius, de la jurisprudència o dels criteris seguits per la -Agencia Española de Protección de Datos- i /o l'autoritat competent en cada moment. Per aquest motiu, ARCU es reserva el dret de modificar el present avis legal per a adaptar-lo a les possibles novetats legislatives o de la jurisprudència que es trobin vigents en el moment precís que s'accedeixi al nostre website, així com a pràctiques del sector. En els casos a dalt exposats, ARCU anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal d'ARCU que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa als Usuaris del website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en el present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIES

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos al website, relatius als serveis prestats per ARCU, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ARCU podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercir, en referència a les dades sol·licitades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d' accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les dades. Els drets referits en el paràgraf precedent , podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant la sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de la fotocòpia del DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:
A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.
Crta. del Prat, núm.45, nau 8, 08940 Cornellà de Llobregat

PROTECCIÓ DE DADES

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a ARCU a la direcció abans indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (de caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per ARCU i mai es venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. ARCU és responsable d' aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a ARCU amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com o la realització d'activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, els informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en el website. En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per a què ARCU pugui fer ús de les seves dades a fi d'enviar-los la informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PER A QUE LES SEVES DADES  ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

El fet d'introduir en algun o alguns fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en el www.arcu.net

EVITAR LA TRANSMISIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE EL
CONSENTIMENT EXPRES DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi sol·licitat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, tret dels casos emparats per la legislació vigent, ningú aliè a ARCU tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos ARCU col·laborarà per a què els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

ARCU no ven, ni lloga ni cedeix les dades personals dels seus usuaris d'aquest Web, a altres empreses a excepció que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

ARCU no ven, ni lloga ni cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Ocasionalment, ARCU envia un e-mail confirmant la creació del compte creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail mitjançant l'apartat de CONTACTE de la pròpia Web.

INFORMACIÓN LSSI-CE

En compliment del deure de la informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, els comuniquem que el responsable del web on es pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CERRAJERÍA ARCU, S.A., domiciliada a la Crta. del Prat, núm.45, nau 8, situada a Cornellà de Llobregat (08940), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom  4.092, Llibre 3.431, Secció 2a de Societats, Foli 151, Full 43.473, Inscripció 1a, amb C.I.F. número A 08571960, amb domini a Internet www.arcu.net, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en l'espai habilitat en la Web com a CONTACTE.
CAT
Web per: HeLLO! artworks
WEB OPTIMITZADA PER A RESOLUCIÓ MÍNIMA DE 1024 X 768