ARCU - Fabricants de panys des de 1958
USUARI
CONTRASENYA
Història
Empresa
Catàleg productes
La teva seguretat
Consells
Notícies
Contacte
Punts de venda
Demanats On-line
Enviar a un amic
Mail: info@arcu.net
Avís legal
CONCEPTE D'USUARI

L'utilització de la Web www.arcu.net atribueix la condició d'Usuari, i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CERRAJERÍA ARCU, S.A., domiciliada a la Crta. del Prat, núm.45, nau 8, situada a Cornellà de Llobregat  (08940), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 4.092, Llibre 3.431, Secció 2a de Societats, Foli 151, Full 43.473, Inscripció 1a amb C.I.F. número A 08571960 (en endavant ARCU) en el mateix moment en que l'Usuari accedeixi al web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la Web, ja que poden donar-se modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ARCU no es fa responsable dels webs no propis a les que es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ARCU no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al Web d'ARCU ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o utilitzar malament un vincle, tant al connectar al Web d'ARCU com alhora d'accedir a la informació d'altres webs des del Web d'ARCU.

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. ARCU pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

ARCU ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcte, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT
DERIVADA D'UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ARCU declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Intenet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, ARCU no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci arrel d'aquestes caigudes, suspensions temporals del subministrament elèctric o de qualsevol altre tipus.

ARCU no declara ni garanteix que els serveis continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici de que ARCU realitza els seus millors esforços en evitar aquest tipus d'incidents. En el cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels Websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETATD INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ARCU així com els continguts avesats a la xarxa mitjançant el web constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre la propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referida als seus continguts i informació, sense el previ consentiment i expressament per escrit d'ARCU.

En conseqüència tots els continguts que es mostrin en el website i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'ARCU o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i demés expressions formals que formen la pàgina Web, així com el software necessari per al funcionament i la seva visualització, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret de L'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de la Propietat intel·lectual que resulten aplicables. L'incompliment de tot el que s'ha enumerat implica la realització de greus actes il·lícits i la sanció corresponent per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol contingut, imatge, forma, índex i demés expressions formals que formin la pàgina Web sense permís previ i per escrit d'ARCU.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, transmissió, retransmissió, emissió, en qualsevol forma, emmagatzemat en suports físics o lògics (per exemple disquets o disc dur d'ordinadors), o digitalitazió o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per ARCU, així com la seva traducció, adaptació, canvi o qualsevol altre transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índex i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de la Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ARCU és lliure de limitar l'accés al seu Web, i als productes i serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ARCU en aquest sentit podrà establir si ho considera necessari, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de la seva pàgina Web puguin aportar a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web d'ARCU, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts sigui possible, s'entén que autoritzen a ARCU per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemat en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordenadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a ARCU traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altre transformació d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció del dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que només per el fet d'enviar per correu electrònic les observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneradora per part d'ARCU.
D'acord amb l'exposat en el paràgraf anterior, ARCU queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració d'aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial del Web, sense que per això es pugui entendre que existeix qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i demés expressions d'ARCU per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vicles similars que puguin establir-se en direcció a la pàgina Web d'ARCU sense el consentiment previ, i expressament per escrit d'ARCU. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d'ARCU sobre la pàgina Web i tots els continguts de la mateixa.

ARCU no assumirà responsabilitat alguna davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna per als continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o víncles similars des del website d'ARCU.
CAT
Web per: HeLLO! artworks
WEB OPTIMITZADA PER A RESOLUCIÓ MÍNIMA DE 1024 X 768